Klubin säännöt

Suomen Borzoiklubi r.y:n säännöt

(1981-09-19, 1992–03-02) 2005–09-25

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Suomen Borzoiklubi – The Finnish Borzoi Club r.y. ja kotipaikka on Helsingin kaupunki.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on Suomen Kennelliitto-Finska Kennelklubben ry:n hyväksymänä venäjänvinttikoiran rotujärjestönä edistää, ohjata ja valvoa venäjänvinttikoirien jalostusta, kasvatusta sekä jäsentensä koiraharrastusta ja hyvää koiranpitotapaa Suomessa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää näyttelyitä, käyttökokeita ja jalostustarkastuksia sekä muita vastaavanlaisia tapahtumia ja koulutustilaisuuksia. Yhdistys antaa opastusta ja neuvontaa jäsenilleen rodun jalostuksesta ja hoidosta, levittää kirjallisuuden ja muiden tiedotusvälineiden kautta tietoa venäjänvinttikoirasta. Yhdistys pitää yhteyttä rodun kotimaahan sekä vastaaviin ulkomaisiin rotujärjestöihin ja – yhdistyksiin.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys kerää jäsenmaksuja, voi omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta, muodostaa rahastoja sekä ottaa vastaan testamentteja ja lahjoituksia. Yhdistys voi järjestää varainkeräyksiä, arpajaisia ja yleisiä huvitilaisuuksia asianmukaisen luvan saatuaan. Yhdistys voi lisäksi harjoittaa sellaista voittoa tavoittelematonta elinkeinoa tai ansiotoimintaa joka välittömästi liittyy sen tarkoituksen toteuttamiseen.

3. Jäsenet

Yhdistyksen jäsen voi olla varsinainen jäsen, perhe-, nuoriso-, kannattava- tai kunniajäsen.

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä yksityinen henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.

Perhejäseneksi voi liittyä samassa taloudessa varsinaisen jäsenen tai kunniajäsenen kanssa asuva henkilö ja nuorisojäseneksi alle 15 -vuotias henkilö.

Kannattavaksi jäseneksi voi liittyä oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Varsinaiset, perhe-, nuoriso- ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Yhdistys voi kutsua hallituksen ehdotuksesta kunniajäseneksi sen toiminnassa erityisesti ansioituneen henkilön yhdistyksen kokouksen tekemällä päätöksellä.

Ennen näiden sääntöjen voimaantuloa saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen vuosikokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Eroaminen lasketaan tapahtuvaksi seuraavan kalenterivuoden alusta. Maksettuja jäsenmaksuja ei makseta takaisin. Jäsenen katsotaan eronneen, jos hän ei ole kalenterivuoden loppuun mennessä suorittanut jäsenmaksuaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on toiminut vastoin näitä sääntöjä tai muuten menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella on huomattavasti vahingoittanut yhdistyksen toimintaa. Hallituksen päätöksestä voi jäsen vedota yhdistyksen kokoukseen toimittamalla 30 päivän kuluessa päätöksestä tiedon saatuaan, tiedoksiantopäivää lukuun ottamatta, hallitukselle sitä tarkoittavan kirjelmän.

5. Liittymis- ja jäsenmaksu

Yhdistyksen varsinaiseksi, perhe-, nuoriso- ja kannattavaksi jäseneksi liittyvältä voidaan periä liittymismaksu. Varsinainen, perhe-, nuoriso- ja kannattava jäsen on velvollinen suorittamaan yhdistykselle vuosittaisen jäsenmaksun. Liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudesta päättää vuosittain syyskokous erikseen kullekin jäsenryhmälle.

6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa syyskokouksessa valittu hallitus, johon kuuluu kalenterivuodeksi kerrallaan valitun puheenjohtajan lisäksi kuusi jäsentä. Kaksi jäsentä valitaan aina kolmeksi vuodeksi kerrallaan ja kaksi eroaa vuoron mukaan joka vuosi. Lisäksi valitaan vuosittain kaksi varajäsentä, ensimmäinen ja toinen varajäsen, jotka astuvat tässä järjestyksessä hallituksen varsinaisen jäsenen tilalle tämän ollessa estynyt.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan sekä muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu tarpeen vaatiessa puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan, varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, kun vähintään neljä jäsentä tai varajäsentä on saapuvilla puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan ääni.

Hallitus voi tarpeen vaatiessa asettaa avukseen toimikuntia ja työvaliokuntia.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

8. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen toimintakertomus on annettava toiminnantarkastajille/tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien/tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-huhtikuussa ja syyskokous syys-joulukuussa.

Ylimääräinen kokous kutsutaan koolle, milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty jollekin hallituksen jäsenelle.

Yhdistyksen kokouksissa jokaisella varsinaisella jäsenellä, perhejäsenellä ja kunniajäsenellä on yksi ääni. Nuorisojäsenellä ja kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Yhdistyksen kokouksen päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, paitsi päätettäessä niistä asioista, joista näiden sääntöjen kohdassa 12 on säädetty. Äänestykset ovat avoimia, ellei joku saapuvilla olevista jäsenistä vaadi suljettua lippuäänestystä. Äänten mennessä tasan voittaa se mielipide, jota puheenjohtaja on kannattanut. Vaaleissa ja suljetuissa äänestyksissä ratkaisee arpa.

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle yhdistyksen kotisivuilla olevalla kokouskutsulla tai jäsenelle lähetettävällä kirjeellä. Tämä tapahtuu vähintään kymmenen päivää ennen kokousta ja kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltäväksi tulevat asiat.

11. Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokoukselle työjärjestys
 5. esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. Asioista, joita ei ole kokouskutsussa mainittu, voidaan keskustella, mutta ei päättää.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokoukselle työjärjestys
 5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus seuraavalle kalenterivuodelle
 6. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle sekä kaksi hallituksen varajäsentä
 7. vahvistetaan hallituksen jäsenten ja toiminnan/tilintarkastajien palkkiot seuraavaksi vuodeksi
 8. valitaan kaksi toiminnantarkastajaa/tilintarkastajaa ja heidän varamiehensä
 9. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. Asioista, joita ei ole kokouskutsussa mainittu, voidaan keskustella, mutta ei päättää.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Näiden sääntöjen muuttaminen tai yhdistyksen purkaminen voidaan ottaa esille ainoastaan sitä varten ilmoitetussa kokouksessa. Sääntöjen muuttamista koskevan päätöksen ja yhdistyksen purkamista koskevan päätöksen tekemiseen vaaditaan vähintään 3/4 annetuista äänistä. Tullakseen hyväksytyksi päätös on vahvistettava aikaisintaan yhden kuukauden kuluttua pidettävässä yhdistyksen kokouksessa yksinkertaisella ääntenenemmistöllä.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

Muissa kohdin noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia.